این قسمت، اختصاص مربرط به عزیزانی است که قبلا تحت معاینه قرار نگرفته و پرونده ندارند.
افرادی که دارای پرونده و سابقه معاینه قبلی هستند، می توانند سوالات خود طی تماس تلفنی مطرح نمایند.
پاسخ سوالات عنوان شده، بعد از بررسی پرونده بیماران ارائه می گردد.