لیزر لیپولیز و خطر آمبولی

2017-10-08T13:11:07+00:00

لیزر لیپولیز و خطر آمبولی همواره در بین عموم مردم مشاهده شده است که بیماری پس از انجام عمل جراحی [...]