مکانیسم اولتراسونیک

2017-10-11T10:04:56+00:00

مکانیسم اولتراسونیک مکانیسم اولتراسونیک : اولتراسونیک امواجی از نوع امواج مکانیکی است که فرکانس آن بیشتر از محدوده ی شنوایی [...]