مکانیسم اولتراسونیک

2017-10-11T10:04:56+04:30

مکانیسم اولتراسونیک مکانیسم اولتراسونیک : اولتراسونیک امواجی از نوع امواج مکانیکی است که فرکانس آن بیشتر از محدوده ی شنوایی [...]