تزريق چربی در بافت سینه

دسامبر 23, 2016

تزريق چربی در بافت سینه

عمل تزريق چربی در بافت سینه ها به بیش از یک قرن نیز بر می گردد . این روش به علت  اینکه در بحث رادیو لوژیک ( ماموگرافی ) تفسیر و تشخیص آن با سرطان سینه اشتباه گرفته میشد ، به طور کلی سالها منع شده بود و مورد استفاده قرار نمیگرفت  .  ولی امروزه متخصصان رادیولوژی به خوبی قادر هستند که تغییرات ایجاد شده در ماموگرافی را به شکل کامل و قطعی تشخیص دهند به عبارت دیگر ، ماموگرافی بعد از تزریق چربی به سینه را از مامو گرافی یک سرطان سینه تشخیص دهند . بنابراین استفاده از  روش تزريق چربی در بافت سینه ، بجای پروتز که جسم خارجی به حساب می آید در حجیم کردن سینه ها از محبوبیت روز افزونی برخوردار گشته است .

تزريق چربی در بافت سینه

کاربرد تزريق چربی در بافت سینه :

میتوان از روش تزريق چربی در بافت سینه در موارد بسیار زیادی برای